Kişisel Verilerin İşlenmesine İlşkin Aydınlatma Metni (Tedarikçi Çalışanı)

VİZYONER ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(Tedarikçi Çalışanı)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla hizmet veren VİZYONER ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş. (Kısaca Veri Sorumlusu”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler (ad soyad, telefon  numarası, e-posta) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hard copy, hard disk yöntemleriyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6 hükümlerine uygun şekilde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.bni.com.tr internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Aşağıda yurtiçi ve yurtdışı alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde operasyonel işlemler, sunucu kullanımı, sözleşme, denetim, ilgili kişi için hizmet sunumu, yasal yükümlülük, Şirketin yurt içindeki faaliyetleri sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi ve Yurt Dışı aktarım yapılmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Veri Sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve veri güvenliğinizi sağlama yükümlülüğünü taşımaktayız. Bu nedenle,

-        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

-        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri tarafımızca alınmaktadır. Bunun yanında kendi kurum veya kuruluşumuzda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız.

İşlediğimiz kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktayız.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için www.bni.com.tr adresli internet sayfamızda yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımızca KVKKnın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin veri sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını BRANDIUM RESİDENCE KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLU YOLU CAD. NO: 23-25 R2 BLOK KAT: 26 D: 248 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu [email protected] adresine mail atabilir veya [email protected] kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

VİZYONER ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş.

 

Newsletter

E-Bülten

E-bültenimize abone olarak business network, iş geliştirme ve topluluk önünde konuşma hakkında harika ipuçları alabilirsiniz.

Please enter your email address