İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Genel Bilgilendirme  Metni İndirin

VİZYONER ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda veri sorumlularına tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Kişisel verileriniz; tarafımızca hazırlanmış olan, Bilgilendirme ve Aydınlatma Metinlerinde yer alan hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlenmektedir. İlgili Kişilerin hakları ve bu haklardan yararlanma yöntemleri ayrıntılı olarak bahsi geçen Bilgilendirme ve Aydınlatma Metinlerimizde açıklanmıştır.

6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurula başvurunun mümkün olmadığını önemle hatırlatırız.

Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda tarafımızca işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz.

Başvuru Konuları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir. Buna göre;

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemleri

Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır.

İlgili Kişiler;

1. Bu formu doldurarak veya kendi hazırladıkları dilekçeyi ıslak imzalı olarak BRANDIUM RESİDENCE KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLU YOLU CAD. NO: 23-25 R2 BLOK KAT: 26 D: 248 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresine şahsen veya vekilleri aracılığı ile teslim edebilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı gibidir yapılmış örneğinin ibrazı gerekmektedir.

2. Birinci maddedeki adrese, zarfın üzerine KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak ıslak imzalı başvuru formu ile veya kendi hazırlayacakları dilekçe ile gönderimde bulunabilirler. Başvuru sahibinin vekili de kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslı gibidir yapılmış örneği ile birlikte posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir.

3. Noter aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Noter yoluyla başvurularda da yukarıdaki adres kullanılacaktır. Yapılan bildirimin konu kısmına KVKK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

4. E-posta yoluyla başvuru için info@bni.com.tr adresi kullanılabilir; elektronik imza ile yapılan başvurular için [email protected] kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak  iletilebilir. Bu yolun kullanılması halinde e-postanın konu kısmına KVK Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Başvuruların Yanıtlanması

Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular tarafımızca ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Tarafımızca verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese, elektronik posta adresine de gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, başvurunun yapıldığı yöntemle yanıt verilecektir. Veri sorumlusu başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

AD

 

SOYAD

 

TELEFON NUMARASI

 

TC KİMLİK NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

 

ADRES

 

 1. ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ     

Veri Sorumlusunun Ziyaretçisiyim

Veri Sorumlusunun Çalışanıyım

Veri Sorumlusunun Eski Çalışanıyım

Veri Sorumlusundan ürün ve hizmet aldım/almaktayım

Veri Sorumlusunun ile sözleşme ilişkisi kuran tedarikçi, satıcı vb. kişiyim

Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………..
 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ SEÇİNİZ

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları (X) ile işaretleyiniz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)

 

TALEP NO

SEÇİM

TALEP KONUSU

İLGİLİ HÜKÜM

AÇIKLAMA

 

 

1

 

Kişisel verimi işleyip işlemediğinizi öğrenmek istiyorum.

 

KVKK m.11/1-a

 

 

 

2

 

Kişisel verim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

KVKK m.11/1-b

 

 

 

 

3

 

Kişisel verim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

KVKK m.11/1-c

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

KVKK m.11/1-ç

 

 

 

 

5

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

KVKK m.11/1-d

 

 

 

 

6

 

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 

 

 

KVKK m.11/1-e

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

 

 

KVKK m.11/1-f

 

 

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirterek, doğru bilgileri gösteren belgeleri EK olarak gönderiniz.

 

8

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

KVKK m.11/1-f

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.

 

 

 

 

KVKK m.11/1-g

 

 

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirterek itirazınıza ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.

 

 

 

10

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

 

 

KVKK m.11/1-ğ

Lütfen seçim yaptığınız kutucuğa uğramış olduğunuz zararın kanuna aykırılığının hangi sebebe dayandığı hususunu belirterek bu hususa ilişkin belgeleri EK olarak gönderiniz.

 


 

 1. YAPMIŞ OLDUĞUNUZ BAŞVURU SONUCUNUN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ.
   

 

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)


İşbu başvuru formu, veri sorumlusu ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, veri sorumlusu  tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için veri sorumlusu ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde veri sorumlusu söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN;

 

Adı Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

 

 

Newsletter

E-Bülten

E-bültenimize abone olarak business network, iş geliştirme ve topluluk önünde konuşma hakkında harika ipuçları alabilirsiniz.

Please enter your email address