Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metini

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA  AYDINLATMA METNİ[1]

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 930261 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Brandium Residence Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Yolu Cad. No:23-25 R2 Blok Kat:26 D:248 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan VİZYONER ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK A.Ş. ("BNI") olarak, siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Bu yönüyle, BNI olarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

BNI tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5 ve 6 numaralı hükümlerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir. BNI'ın faaliyetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte kişisel verileriniz çağrı merkezi, internet sitesi, BNI Connect Sistemi, online hizmetler, üye kayıt formları, üyelik başvuru formları, üyelik sözleşmeleri, 40 kişilik tanıdık listesi, ziyaretçi listesi, iş yönlendirme kağıtları, BNI işyerleri, birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile BNI’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz BNI tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz,

 • BNI faaliyetlerinin gereği gibi ifa edilmesi,
 • BNI faaliyetlerinde network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi,
 • BNI faaliyetlerinin finansmanı, planlanması ve yönetimi
 • Üyelik başvuru ve üye olunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilmenizin sağlanabilmesi
 • BNI'ın iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, BNI tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilebilmesi ve analizlerin yapılabilmesi,
 • BNI çalışanlarının eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,araştırma yapılabilmesi
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi
 • BNI sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi,
 • BNI hizmetlerinin ve üye performanslarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla raporlama ve analiz yapılabilmesi,
 • BNI sistemi dahilinde yer alan halihazır Üye'ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi,
 • BNI Politika ve Prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,
 • Üye memnuniyetinin ve performans kriterlerinin ölçülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kanun gereğince, BNI, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden BNI çalışanları, hissedarları, yöneticileri, dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, BNI tarafından araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişiler ile BNI’ın işbirliği içinde olduğu şirketler ve özellikle BNI Global LLC ve franchise şirketleri ve gerektiğinde otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde (Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 1. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine yukarıda 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere,  ve BNI'ın faaliyetlerinin sürdürülmesi için, Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, anket, üyelik işlemleri, müşteri ve üyelik memnuniyeti çalışmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, çeşitli bilgilendirmeler, raporlama ve analizler yapılabilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, hediye, kampanya bildirimi vs. yapılabilmesi, üyelerin grup içi performanslarının değerlendirilebilmesi, artırılabilmesi ve netice itibariyle tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla toplanır.

Bu kapsamda BNI'ın kişisel verileri işlemesinin hukuki sebebi bazı hallerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun'un 5. maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, BNI'ın sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi kullanılması veya korunması için gerekli olması, sözleşmenin ifası için gerekli olması nedeniyle olabileceği gibi bazı hallerde Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

Veri Güvenliği

BNI, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. BNI tarafından alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dahilinde sağlanmaktadır.Bu kapsamda, BNI tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklenebilir:

BNI içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişisel verilere erişimi sınırlı tutmak,

Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak,

Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak vd.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11 Numaralı Hükmündeki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi kimliğinizin tespit edilebileceği belgelerle birlikte ıslak imzalı olarak Brandium Residence Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Yolu Cad. No:23-25 R2 Blok Kat:8 D:85 Ataşehir/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir ya da [email protected] adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

BNI, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

BNI, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

[1] İşbu bilgilendirme metni Kanun'un 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünün gereği için hazırlanmıştır.

Newsletter

E-Bülten

E-bültenimize abone olarak business network, iş geliştirme ve topluluk önünde konuşma hakkında harika ipuçları alabilirsiniz.

Please enter your email address